Polityka Prywatności


1. CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisów internetowych:

2. DEFINICJE
a. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest: spółka Obsługa Medialna Sp. Z o.o. z siedzibą w Sanoku.
b. Konto Użytkownika – zdefiniowany w Serwisie zakres uprawnień przypisanych do Użytkownika, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika przy wykorzystaniu indywidualnego loginu oraz hasła.
c. Serwis – wszystkie strony internetowe prowadzone przez Administratora, do których Użytkownik ma dostęp w ramach jednego konta.
d. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Przez korzystanie z serwisu rozumie się zarówno korzystanie z Konta Użytkownika przez zarejestrowanych użytkowników, jak również korzystanie z Serwisu bez rejestracji lub logowania.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia 25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
b. Korzystając z Serwisu, w tym rejestrując Konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz szczegółowe postanowienia w niej zawarte.
c. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane osobowe zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą danych osobowych.

4. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
a. W ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w ramach procedury rejestracyjnej i zakładania oraz użytkowania Konta Użytkownika, przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
imię i nazwisko;
telefon kontaktowy;
adres e-mail;
adres IP

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane przez Administratora w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu przetwarzania płatności internetowych.
b. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się z poszanowaniem praw Użytkowników oraz na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
c. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu obsługi Kont Użytkowników, w tym w szczególności w celu:
- rejestracji Użytkowników w Serwisie, w tym założenia Konta Użytkownika i weryfikacji Użytkownika w formie mailowej lub telefonicznej
- prowadzenia Kont Użytkowników w pełnym zakresie, zgodnie z regulaminem Serwisu,
realizacji usług za pośrednictwem Serwisu
- wprowadzenia mailingu informacyjnego dla Użytkowników oraz nawiązywania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami (w tym w formie mailowej, telefonicznej lub SMS) dotyczącego realizacji usług.
b. Ponadto, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach marketingowych lub innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę w ramach procedury rejestracji w Serwisie lub zakładania bądź używania Konta Użytkownika. Cele marketingowe obejmują w szczególności:
sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o usługach i produktach;
badania rynku realizowane przez Administratora;
sporządzanie i przesyłanie informacji handlowej o Serwisie i usługach/produktach świadczonych przez Administratora, w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów biznesowych.

7. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Podanie danych może być konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
b. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa lub zgody Użytkownika wyrażonej w procedurze rejestracyjnej lub w ramach użytkowania Konta Użytkownika. Przy czym podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Kont Użytkowników i świadczenia usług oraz na udostępnianie danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta Użytkownika i pełnego korzystania z usług Administratora – ich niepodanie lub niewyrażenie zgody uniemożliwia założenie Konta Użytkownika i korzystanie w pełni z usług Administratora.
c. Każdemu Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Użytkownika.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia usług i istnienia Konta Użytkownika oraz przez okres kolejnego 1 roku kalendarzowego od dnia zakończenia świadczenia usług oraz likwidacji Konta Użytkownika.
b. Okres przechowywania danych osobowych, o którym mowa w punkcie 8.1 powyżej, może ulec wydłużeniu w przypadku powstania lub zgłoszenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez Administratora usług, korzystaniem z Serwisu lub Konta Użytkownika.
c. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach marketingowych – ich przetwarzanie trwać będzie do czasu wycofania odpowiedniej zgody przez Użytkownika bądź zgłoszenia przez niego sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

9. ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
a. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
b. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników.
c. Administrator ma wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

10.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW ODNOŚNIE DO DANYCH OSOBOWYCH
a. Uprawnienia Użytkowników dotyczące danych osobowych, jak również procedura reklamacyjna – opisane są w regulaminie dostępnym na stronie: https://p24.pl/regulamin

11.POLITYKA COOKIES
a. Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
b. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Serwisu.
c. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
d. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
e. Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Użytkownikom działanie Serwisu, aby lepiej dopasować wygląd Serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Użytkownicy używają strony, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu.

12.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 roku.
b. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
zmiany funkcjonalności Serwisu lub Konta Użytkownika;
zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
poprawy obsługi Użytkowników.
c. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu lub Konta Użytkownika lub poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności.
d. Zmieniona Polityka Prywatności jest wiążąca dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta Użytkownika, w tym nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu, przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności.
e. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej, mailowej, na poniższe dane: biuro@p24.pl


Grupa serwisów P24:
tvIwonicz.pl, Brzozów24.pl, tvKrosno.pl, Rzeszów24.pl, eSanok.pl, P24.pl, Besko24.pl, Lesko24.pl, tvPodkarpacie, Strzyzow24.pl, Mielec24.pl, Jaslo24.pl, Zagórz24.pl, Bukowsko24.pl, tvPrzemyśl.pl, Zarszyn24.pl, Ustrzyki24.pl, tvJaroslaw.pl, tvRymanów.pl, Kraków24.pl, Lwów24.pl, Dynów24.pl, Warszawa24.pl, Łańcut24.pl, Stalowa24.pl, Cisna24, tvSolina, tvRzeszow.pl, tvPrzeworsk.pl, tvKarpaty, tvPolska.pl, tvEkologia.pl, Niebylec24.pl, Blazowa24.pl, Polacy.pl, Bieszczady112.pl, Podkarpacie24.pl, Sanok24.pl, StrajkPrzedsiebiorcow.pl, StrajkPolaków, Rzeszów112.pl, NoclegiBieszczady.pl, Pomoc112.pl, Mielec112.pl, Debica112.pl, Przemysl112.pl, Tarnobrzeg112.pl, GminaSanok24.pl, Tatry24, Domaradz24.pl, Terytorialsi24.pl, Dydnia24.pl, tvBieszczady.pl, Strzelcy.pl, tvMalopolska.pl, Opolskie24.pl, NieruchomościRzeszów, MieszkaniaRzeszów, MieszkaniaKrosno.pl, Bieszczady24.pl, Boguchwała24.pl, Bircza24.pl, ZiemiaRzeszowska.pl