Regulaminy serwisów grupy P24.pl


REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISACH INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH

Do Spółki OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Serwisy Internetowe (zwany dalej Serwisami lub Serwisem), tj. Brzozów24.pl, tvKrosno.pl, Rzeszów24.pl, eSanok.pl, P24.pl, Besko24.pl, Lesko24.pl, tvPodkarpacie, Strzyzow24.pl, Mielec24.pl, Jaslo24.pl, Zagórz24.pl, Bukowsko24.pl, tvPrzemyśl.pl, Zarszyn24.pl, Ustrzyki24.pl, tvJaroslaw.pl, tvRymanów.pl, Kraków24.pl, Lwów24.pl, Dynów24.pl, Warszawa24.pl, Łańcut24.pl, Stalowa24.pl, tvSolina, tvRzeszow.pl, tvPrzeworsk.pl, tvKarpaty, tvPolska.pl, tvEkologia.pl, Niebylec24.pl, Blazowa24.pl, Polacy.pl, Bieszczady112.pl, Podkarpacie24.pl, Sanok24.pl, StrajkPrzedsiebiorcow.pl, StrajkPolaków, Rzeszów112.pl, NoclegiBieszczady.pl, Pomoc112.pl, Mielec112.pl, Debica112.pl, Przemysl112.pl, Tarnobrzeg112.pl, GminaSanok24.pl, Tatry24, Domaradz24.pl, Terytorialsi24.pl, tvBieszczady.pl, Strzelcy.pl, tvMalopolska.pl, Opolskie24.pl, NieruchomościRzeszów, MieszkaniaRzeszów, MieszkaniaKrosno.pl, Bieszczady24.pl, Bircza24.pl, ZiemiaRzeszowska.pl, tvSejm, tvCzestochowa.pl, tvPilka.pl, WolniLudzie.pl, Rolnik.TV, PolExit.TV, Korona.TV, tvSiemianowice.pl , są zarządzane, administrowane i prowadzone przez Spółkę SpółkąOBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-22, NIP: 6871956897, REGON: 180887377, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, e-mail: biuro@p24.pl, telefon: + 48 13 46 44 338 (zwanej dalej: OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. lub zamiennie Administratorem).

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając ogłoszenie, komentarz, zdjęcie, film, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

§ 3

Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

Wszelkie wyrazy opisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. lub (zamiennie:) Administrator – to podmiot zarządzający, administrujący i prowadzący Serwis, którym jest SpółkaOBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Mickiewicza 29/220-22, NIP: 6871956897, REGON: 180887377, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000433465, e-mail: biuro@p24.pl, telefon: + 48 13 46 44 338;

 2. Serwis (lub: Serwisy) – to aplikacja internetowa, administrowana przez OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., udostępniona w sieci Internet pod adresem www: Brzozów24.pl, tvKrosno.pl, Rzeszów24.pl, eSanok.pl, P24.pl, Besko24.pl, Lesko24.pl, tvPodkarpacie, Strzyzow24.pl, Mielec24.pl, Jaslo24.pl, Zagórz24.pl, Bukowsko24.pl, tvPrzemyśl.pl, Zarszyn24.pl, Ustrzyki24.pl, tvJaroslaw.pl, tvRymanów.pl, Kraków24.pl, Lwów24.pl, Dynów24.pl, Warszawa24.pl, Łańcut24.pl, Stalowa24.pl, tvSolina, tvRzeszow.pl, tvPrzeworsk.pl, tvKarpaty, tvPolska.pl, tvEkologia.pl, Niebylec24.pl, Blazowa24.pl, Polacy.pl, Bieszczady112.pl, Podkarpacie24.pl, Sanok24.pl, StrajkPrzedsiebiorcow.pl, StrajkPolaków, Rzeszów112.pl, NoclegiBieszczady.pl, Pomoc112.pl, Mielec112.pl, Debica112.pl, Przemysl112.pl, Tarnobrzeg112.pl, GminaSanok24.pl, Tatry24, Domaradz24.pl, Terytorialsi24.pl, tvBieszczady.pl, Strzelcy.pl, tvMalopolska.pl, Opolskie24.pl, NieruchomościRzeszów, MieszkaniaRzeszów, MieszkaniaKrosno.pl, Bieszczady24.pl, Bircza24.pl, ZiemiaRzeszowska.pl, tvSejm, tvCzestochowa.pl, tvPilka.pl, WolniLudzie.pl, Rolnik.TV, PolExit.TV, Korona.TV, tvSiemianowice.pl , umożliwiający Użytkownikowi publikowanie ogłoszeń;

 3. Regulamin – to niniejszy regulamin;

 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną będącą osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu przesyłając ogłoszenie;

 5. Ogłoszenie – pojedyncza jednostka treści o charakterze ogłoszeniowym, składająca się z tekstu oraz ewentualnie zdjęć, dodana za pośrednictwem Systemu ogłoszeniowego, przy czym Ogłoszenie to dzieli się na:

 1. Ogłoszenie Standard – bezpłatny typ Ogłoszenia;

 2. Ogłoszenie Premium – płatny typ Ogłoszenia, odpowiednio wyróżniony oraz prezentowany wyżej niż wszystkie Ogłoszenia Standard na Liście ogłoszeń;

 1. Lista ogłoszeń – strona serwisu, prezentująca w odpowiedniej kolejności skróty ogłoszeń;

 2. Skrót ogłoszenia – skrócona forma ogłoszenia, służąca jego prezentacji na liście ogłoszeń; skrót ogłoszenia składa się ze zdjęcia, tytułu ogłoszenia, ceny oraz daty dezaktywacji;

 3. Katalog firm – część serwisu, umożliwiająca jego Użytkownikom publikację informacji na temat prowadzonych działalności gospodarczych;

 4. Wpis do Katalogu firm – pojedynczy wpis, stanowiący informację na temat jednej działalności gospodarczej;

 5. Lista firm – strona serwisu, prezentująca w odpowiedniej kolejności Wpisy do Katalogu firm;

 6. Komentarz – pojedyncza jednostka treści, umieszczona pod inną treścią przez Użytkownika, przy pomocy funkcjonalności komentowania, dostępnej pod niektórymi treściami serwisu (np. Artykułami);

 7. Oferta – oferta handlowa Serwisu, wyszczególniająca usługi i produkty oferowane przez Serwis, wraz z ich cennikiem.

WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 5

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet w sposób bezpłatny lub odpłatny, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto z poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na koncie Użytkownika na następujący adres Administratora: biuro@p24.pl, ujawniającej w sposób jednoznaczny wolę usunięcia Konta z serwisów grupy P24.pl.

 3. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§ 6

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.

 3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§ 7

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób ( ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ),

  2. nieupubliczniania swoich lub cudzych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,

  5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści:

  1. wulgarnych ( art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. );

  2. obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych za powszechnie za obraźliwe (art. 202 Kodeksu karnego );

  3. naruszających dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 i art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego );

  4. nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc (art. 119 Kodeksu karnego);

  5. nakłaniających do używanie alkoholu i narkotyków ( art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ; art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. );

  6. nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady tzw. netykiety.

 3. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) .

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 6. Komentarze wysyłane wielokrotnie publikowane są tylko raz.

 7. Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu, Administratora, itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące Serwisu prosimy kierować bezpośrednio na adres: redakcja@esanok.pl.

 8. Do korzystania z Serwisu w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 9. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

 11. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 8

 1. W przypadku, w którym materiał (komentarz, ogłoszenie, wpis do katalogu itd., itp.) umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Administrator jest uprawniony do usunięcia bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści Użytkowników, nawet jeśli nie wystąpił żaden z przypadków opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 4. Administrator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, powinien niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 9

 1. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 2. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.

 3. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.

 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§ 10

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

§ 11

 1. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Serwisu co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 2. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 12

 1. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§ 13

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Regulaminu.

 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści komentarza wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

§ 14

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29/220-22, 38-500 Sanok. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisów lub bezpośrednio przez Administratora.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU OGŁOSZENIOWEGO

§ 15

 1. Publikacja ogłoszenia w jednym z wymienionych Serwisów jest jednoznaczna z publikacją we wszystkich serwisach, tj.: esanok.pl, „Jaslo24.pl”, „Lesko24.pl”, „NoclegiBieszczady.pl”, „Podkarpacie.info”, „Podkarpacie24.pl”, „Rzeszow24.pl”, „Sanok24.pl’, „Stalowa24.pl”, Brzozow24.pl”, „Zagorz24.pl”, „P24.pl”, „RymanowZdroj.pl” . Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich wymienionych serwisach.

 2. O kolejności wyświetlania ogłoszeń na liście ogłoszeń decyduje ich rodzaj, z podziałem na ogłoszenia Premium oraz ogłoszenia Standard. Wszystkie ogłoszenia Premium na liście ogłoszeń prezentowane są powyżej ogłoszeń Standard.

 3. Kolejność wyświetlania ogłoszeń wewnątrz grup ogłoszeń Premium oraz Standard jest chronologiczna – ogłoszenia z nowszą datą dodania wyświetlane są wyżej niż ogłoszenia z wcześniejszą datą dodania, przy czym w grupie ogłoszeń typu Premium liczy się dodatkowo data dezaktywacji, według zasady, że ogłoszenie wykupione na dłuższy okres jest wyświetlane wyżej.

 4. Kolejność chronologiczna może być dowolnie modyfikowana przez Administratora Serwisu, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody od Użytkownika.

 5. Cena ogłoszenia Premium wynosi od 29 zł brutto za publikację w okresie jednego miesiąca.

 6. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówienai, Użytkownik otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji;

  2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych;

  3. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. W przypadku niektórych rodzajów usług dostępnych w Serwisie Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

 2. Przy każdym oferowanej usłudze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika do chwili przygotowania zamówienia do realizacji. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany, wówczas OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. kontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Użytkownika. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o.

 3. OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 4. W przypadku niezgodności usługi z umową, pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 9. Adres na jaki należy wysłać pismo zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

 5. Użytkownik ma prawo żądać doprowadzenia usługi nabytej od OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., a niezgodnej z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Użytkownik ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 6. OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań Użytkownika w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności usługi z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamacji do OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. Jeżeli w ciągu 14 dni OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 7. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionej usługi, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz Zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z art. 9, w wyniku której zostanie nadany numer RMA zgłoszenia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. ma zwrócić zapłatę. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Użytkownika listem priorytetowym. Użytkownik powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Użytkownika.

 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.

 9. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w związku z zakupami jest OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych usług do Użytkownika oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 10. Dodatkowo, okazjonalnie, OBSŁUGA MEDIALNA sp. z o.o. za zgodą Użytkownika, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Serwisu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Serwisie transakcji. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 11. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za usługi nabyte w Serwisie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

  1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Serwisie usługi,

  2. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

§ 16

 1. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 2. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszenia dotyczącego tej samej usługi lub produktu częściej niż raz na 7 dni.

 3. W ogłoszeniach STANDARD niepowiązanych z firmą użytkownika, dodaną do katalogu w ramach pakietu PRO7 lub wyższego - zabrania się umieszczania gdziekolwiek w treści ogłoszeń reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy lub adresu http (WWW) oraz nazwy firmy i logo firmy. Ogłoszenia bez powiązań w których treści znajdować się będą jakiekolwiek adresy http (WWW), nazwy, adresy lub logo będą dezaktywowane lub usuwane bez ostrzeżenia.

 4. W ogłoszeniach PREMIUM powiązanie z firmą dostępne jest dla wpisów już od pakietu PRO1.
 5. Powiązanie z firmą dodaną do katalogu wyświetla w ogłoszeniu pełne dane firmy wraz z adresem WWW.
 6. W przypadku, w którym treść Ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Serwis jest uprawniony do modyfikacji lub usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 7. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń posiadających cechy firmowych ogłoszeń reklamowych w treści ogłoszeń bezpłatnych STANDARD. Użytkownicy, chcący umieszczać ogłoszenia posiadające cechy firmowych ogłoszeń reklamowych, mogą umieszczać je jako płatny typ ogłoszenia PREMIUM.
 8. W przypadku, w którym treść Ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Serwis jest uprawniony do modyfikacji lub usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 9. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega możliwość usunięcia Użytkownika z Serwisu; czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.